Regulamin plebiscytu
na sportowca 100-lecia
przeglądu sportowego

Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt na Sportowca 100-lecia Przeglądu Sportowego (zwany dalej „Plebiscytem”) oraz powiązany z nim konkurs (dalej: „Konkurs”) organizuje Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, wydawca „Przeglądu Sportowego”, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Plebiscyt składa się z dwóch Etapów. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w I Etapie przez Kapitułę listy 100 najlepszych polskich sportowców minionego stulecia. W Etapie II Kapituła wyłoni 20 sportowców, z których osoby głosujące wyłonią Sportowca 100-lecia. W Etapie III 20 sportowców zostanie poddana pod głosowanie z czego zostanie wyłoniony Sportowiec 100-lecia.

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”), jak również dodatkowe informacje dotyczące Plebiscytu, są publikowane w specjalnym serwisie internetowym umieszczonym na www.sportowiec100lecia.pl [dalej: „Serwis internetowy”].

4. Do głosowania w Plebiscycie oraz do udziału w Konkursie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. W głosowaniu nie mogą brać udziału:

a. pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania Plebiscytu

5. Głosowanie w ramach Plebiscytu może się odbyć w następujący sposób:

a. za pośrednictwem Serwisu internetowego - rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku oraz ostatecznie zakończy w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 23:59

b. za pośrednictwem kuponów drukowanych w „Przeglądzie Sportowym” oraz w gazecie „Fakt” i „Fakt TV” - rozpocznie się 27 kwietnia 2021, a zakończy 24 maja 2021 Komisja Plebiscytowa

6. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Plebiscytowa (dalej: „Komisja”).

7. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

Sposoby i zasady głosowania w ramach I Etapu Plebiscytu

8. W dniu 26 kwietnia 2021 roku w serwisie www.sportowiec100lecia.pl oraz w dniu 27 kwietnia 2021 roku na łamach „Przeglądu Sportowego” zostanie opublikowana lista 20 sportowców lub grup sportowców (dalej: „Nominowani Sportowcy”), ustalona przez Kapitułę Plebiscytu, złożoną z dziennikarzy „Przeglądu Sportowego” oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.

9. Głosowanie w ramach III Etapu Plebiscytu odbywa się dwiema metodami:

a. poprzez wysłanie kuponu/ów wyciętego/tych z gazety/gazet – dziennika „Przegląd Sportowy” oraz z gazety codziennej „Fakt” i „Fakt TV”

b. poprzez stronę internetową www.sportowiec 100-lecia.pl

10. Głosowanie poprzez wysłanie kuponu wyciętego z wskazanych powyżej gazet, rozpocznie się w dniu 27 kwietnia 2021 roku i będzie trwać do dnia 24 maja 2021 roku i przebiegnie według następujących zasad:

a. głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w gazecie „Przegląd Sportowy” oraz w gazecie codziennej „Fakt” i „Fakt TV”

b. publikacja kuponów plebiscytowych będzie się odbywała w każdym wydaniu „Przeglądu Sportowego” ukazującym się w dniach od 27 kwietnia 2021 roku do 24 maja 2021 roku oraz w gazecie codziennej „Fakt” i/lub dodatkach do gazety codziennej „Fakt” w tym samym okresie w wybranych dniach tygodnia,

c. każdy kupon drukowany w gazecie „Przegląd Sportowy” zawiera: imiona i nazwiska sportowców lub grup sportowców wybranych spośród Nominowanych Sportowców oraz imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego głosującego. Głos jest ważny, gdy głosujący przy nominowanych wpisze jeden znak „X”. W „Przeglądzie Sportowym” oraz gazecie codziennej „Fakt” głosujący wybiera jednego sportowca z przedstawionej listy Nominowanych Sportowców stawiając znak „X” w kratce przy nazwisku swojego faworyta,

d. kupon z głosem jest ważny, jeśli:
- został wycięty z oryginalnego egzemplarza „Przeglądu Sportowego” lub „Faktu” lub dodatku do „Faktu”; i obu przypadkach zawiera prawidłowo zaznaczone pole wyboru przy jednym nominowanym
- został podpisany oraz zawiera wymagane dane osobowe głosującego, a także gdy
- został doręczony drogą pocztową w przesyłce niewymagającej pokwitowania adresata (list zwykły) lub drogą pocztową w przesyłce wymagającej pokwitowania (list polecony), przesyłką kurierską lub osobiście przez głosującego.

e. Kupon jest nieważny, jeśli: nie został podpisany lub nie zawiera wymaganych danych osobowych głosującego; nie zawiera wypełnionego pola wyboru obok nazwiska nominowanych sportowców; kupon jest nieoryginalny – nie został wycięty z oryginalnego wydania „Przeglądu Sportowego” lub „Faktu”, lub dodatku do „Faktu”;

f. kupon został naklejony na papier/tekturę/kartkę pocztową; kupon nie dotyczy Plebiscytu, lecz innego wydarzenia, lub kupon został oznaczony w sposób nieczytelny

g. każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów wyciętych z gazety. Głosujący chcący wziąć udział w Konkursie, mogą wysłać dowolną liczbę kuponów wyciętych z gazety, uzupełnionych dodatkowo o odpowiedź na zadanie konkursowe.

11. Głosowanie poprzez stronę internetową www.sportowiec100lecia.pl według następujących zasad:

a. głosujący na stronie www.sportowiec100lecia.pl użytkownik może wybrać tylko jednego kandydata spośród Nominowanych Sportowców klikając w jego zdjęcie, a następnie dokonując autoryzacji swojego wyboru za pomocą konta na Facebooku, Onet lub gmail oraz akceptując niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego boksu. Na stronie Serwisu Internetowego dostępnych będzie szereg kategorii dodatkowych, na które głosować można wyłącznie poprzez Serwis Internetowy,

b. aby wziąć udział w Konkursie należy dodatkowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe oraz podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email) i rok urodzenia oraz wyrazić zgodę na wymagane klauzule postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie

c. głos jest ważny, gdy głosujący wybierze jednego kandydata z listy Nominowanych Sportowców,

d. każdy z głosujących poprzez stronę www.sportowiec100lecia.pl może oddać swój głos raz na 24 godziny w trakcie trwania Plebiscytu

e. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu oraz uczestnictwa w Konkursie.

Obliczanie głosów w ramach Plebiscytu

12. Przy obliczaniu wyników w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą kuponów wyciętych z gazet „Przegląd Sportowy”, „Fakt”, dodatku do „Fakt” oraz wszystkie ważne głosy oddane za pomocą strony internetowej www.sportowiec100lecia.pl.

13. Obliczenia głosów Plebiscytu dokonuje Komisja lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne wynajęte do tego zadania.

14. Jeden kupon wycięty z „Przeglądu Sportowego” dostarcza wymienionym w nim kandydatom 1 punkt. Głos oddany na sportowca w kuponie publikowanym w gazecie codziennej „Fakt” dostarcza wybranemu kandydatowi 1 punkt. Jeden głos oddany przez stronę internetową www.sportowiec100lecia.pl dostarcza wybranemu kandydatowi 1 (słownie: jeden) punkt.

Obliczanie głosów w ramach Plebiscytu i wyłonienie Zwycięzcy Plebiscytu

15. Obliczenia głosów Plebiscytu dokonuje Komisja lub na jego zlecenie osoby prawne albo fizyczne wynajęte do tego zadania.

16. Suma punktów oddanych na danego Sportowca jest dodawana do sumy punktów, które Sportowiec Finalista uzyskał w głosowaniu za pośrednictwem kuponów Plebiscytu.

17. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje ten Sportowiec, który uzyskał największą liczbę zsumowanych punktów z głosowania poprzez stronę www.sportowiec100lecia.pl i kuponów i otrzymuje on tytuł SPORTOWCA 100-LECIA PRZEGLĄDU SPORTOWEGO.

18. Ostateczne wyniki Plebiscytu zostaną podane do 5 czerwca 2021 roku podczas Gali emitowanej w serwisach: www.przegladsportowy.pl a następnie do 6 czerwca 2021 roku na łamach gazety „Przegląd Sportowy”.

Konkurs

19. Fundatorem nagród jest Organizator.

20. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski, przez Organizatora, udział w nim biorą osoby głosujące w Plebiscycie w dniach 26.04-24.05.2021.

21. W Konkursie mogą wziąć udział tylko głosy oddane na sportowca nominowanego w kategorii Sportowiec 100lecia, kategorie dodatkowe nie biorą udziału w Konkursie.

22. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

23. Zadaniem uczestników Konkursu jest:

a. Wzięcie udziału w Plebiscycie, poprzez oddanie głosu w kategorii Sportowiec 100-lecia.

b. Sporządzenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „DLACZEGO TWÓJ KANDYDAT POWINIEN ZOSTAĆ POLSKIM SPORTOWCEM 100LECIA?” oraz przesłanie jej wraz z oddawanym głosem na adres: Plebiscyt Sportowca 100lecia Przeglądu Sportowego. Redakcja Przegląd Sportowy. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

24. Prawidłowo oddany głos poprzez gazetę to:

a. poprawnie wypełnione pole z głosowaniem (znak „X” w odpowiednim miejscu). Należy zaznaczyć jedno pole na kuponie. Zaznaczenie większej ilości pól oznaczać będzie nieważność kuponu.

b. wpisanie adresu email

c. przesłanie oryginalnego kuponu wyciętego z gazety Przegląd Sportowy, Fakt i Fakt TV na adres: Plebiscyt Sportowca 100lecia Przeglądu Sportowego. Redakcja Przegląd Sportowy. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

d. kupony biorące udział w przyznaniu nagrody głosującemu należy wysłać do dnia 24.05.2021, kupony wysłane po tej dacie są nieważne

25. Prawidłowo oddany głos online poprzez stronę www.sportowiec100lecia.pl to:

a. umieszczenie oznaczenia pod zdjęciem wybranego sportowca

b. dziennie można oddać 1 głos plus poprawne przejście weryfikacji konta

c. poprawnie wpisany adres email

d. zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu

26. Nagrodą w konkursie jest roczny dostęp do serwisu przegladsportowy.pl w pakiecie Mediaklub.pl (dalej „Nagroda”).

27. Nagroda zostanie przyznana łącznie 100 uczestnikom Konkursu, spełniającym kryteria Konkursu: 50-ciu uczestnikom Konkursu ze zgłoszeń online oraz 50-ciu ze zgłoszeń przesłanych drogą pocztową.

28. Kryterium wyłonienia Zwycięzców Konkursu jest przesłanie najciekawszej - zdaniem Komisji Konkursowej – odpowiedzi na pytanie konkursowe. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa.

29. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

30. Zgłoszenia do konkursu, które nie dotarły do Organizatora, w odpowiednim terminie, nie będą uwzględniane.

31. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.

32. .Zwycięzca otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu specjalny kod dający dostęp do pakietu Mediaklub.pl. Kod zwycięzca otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail w przeciągu 7dni roboczych od ogłoszenia wyników. Kod będzie ważny przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania przez Zwycięzcę kodu.

33. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

Przetwarzanie danych osobowych

34. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

35. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Plebiscytu (np. nr telefonu) w ramach formularza konkursowego oraz danych adresowych jest Organizator tj. Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

36. Organizator, w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu oraz Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestników podane w trakcie trwania Plebiscytu zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

37. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe glosujących są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej przez okres realizacji Plebiscytu i mogą być przetwarzane do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (6lat).

38. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresami podanymi w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

39. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

40. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora lub mailowo na adres: katarzyna.drosio@przegladsportowy.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora.

41. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

42. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

43. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.sportowiec100lecia.pl w zakładce „Regulamin”.

44. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

45. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

partner plebiscytu

logo orlenu

sponsor plebiscytu

logo cono sur

organizatorzy

logo Przegląd Sportowylogo Onet Sportlogo Business Insiderlogo Faktlogo Forbes